INHOUDSOPGAVE

 1. Inleiding
  Introductie Amsterdam Thuishulp
 2. Doelstellingen 2022
  a. verlengen contract met de Gemeente
  b. verbeteren Kwaliteit Management Systeem
  c. scholing medewerkers
  d. werven nieuwe medewerkers
  e. cliëntenraad
  f. personeelsvertegenwoordiging
 1. Inleiding

Amsterdam Thuishulp is een thuiszorgorganisatie ontstaan uit een samenwerking tussen Algemeen Thuiszorg Bureau (gevestigd te Diemen) en Zonzorg (gevestigd te Almere). Beide partijen waren, als aanbieder van Hulp bij Huishouden, zelfstandig actief in Amsterdam. Om hun positie te versterken hebben zij ervoor gekozen om in Amsterdam gezamenlijk verder te gaan.

De kernactiviteit van Amsterdam Thuishulp is; Het leveren van Hulp bij Huishouden (HbH) in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).Hiervoor heeft zij een contract met de gemeente Amsterdam die fungeert zowel als opdrachtgever als financier van de geleverde diensten.


Vanwege het korte bestaan van Amsterdam Thuishulp diende er nog een volledig eigen Kwaliteit Management Systeem ingericht te worden. Het correct inrichten van het primaire proces heeft hierbij altijd prioriteit. Doordat beide samenwerkende partijen gecertificeerd zijn is het KMS op hooflijnen op orde. Wel is het zaak om op korte termijn zelfstandig gecertificeerd te worden. 

Hiervoor is een strategisch meerjarenbeleid voor 2020-2023 opgesteld. In dit meerjarenbeleid is een koers bepaald met als doel te kunnen voldoen aan een toenemende vraag in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Dit jaarplan is een weerspiegeling op het afgelopen jaar en een prognose voor het komende jaar.

 • Doelstellingen 2022

  a. Verlengen contract met de Gemeente

Op moment van het vaststellen van de doelstellingen 2020 is de aanbesteding voor de gemeente Amsterdam nog in volle gang. Het aanbestedingsdocument moet op 10 januari 2022 ingediend zijn en aan de hand daarvan wordt bepaald of onze overeenkomst, welke eindigt op 1 juli 2022 verlengt zal worden. Het huidige contract zou oorspronkelijk eindigen op 1 april 2020 maar is door omstandigheden tussentijds verlengd. Wij achten de kans geen contractverlenging te krijgen reëel hetgeen het stellen van doelen niet eenvoudiger maakt.

b. Verbeteren Kwaliteit Management Systeem
Om het KMS te verbeteren dienen er een aantal investeringen gedaan te worden. Zolang er onzekerheid bestaat omtrent de verlenging van het contract lijkt het opportuun om deze investeringen te doen. Echter stonden wij eind 2019 voor het zelfde dilemma. Toen hebben wij ervoor gekozen om de beslissing uit te stellen. Doordat de gemeente tussentijds een aantal keren verlengd heeft konden een aantal zaken niet langer uitgesteld worden.
Oktober 2021 heeft Amsterdam Thuishulp haar HKZ certificering behaald.   

c. Scholing medewerkers
Vanwege de corona maatregelen in 2020 en 2021 is het niet mogelijk gebleken om trainingen voor medewerkers te organiseren. Vanwege de verhoogde werkdruk was er ook weinig animo voor digitale scholing. Ondanks dat wij er vanuit gaan dat het in 2022 weer mogelijk zal zijn om fysieke bijeenkomsten te organiseren zijn wij momenteel ook bezig met het ontwikkelen van e-Learning modules.
Focus zal hierbij liggen op vroeg signalering dementie, omgaan met niet aangeboren hersenletsel en de meldcode ouderenmishandeling.   

d. Werven nieuwe medewerkers
Het werven van nieuwe medewerkers is het afgelopen jaar wederom niet eenvoudig gebleken. Verwachting is dat dit de aankomende jaren de grootste uitdaging blijft. Naast eigen inspanning via vacature sites en sociale media zijn wij actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de “Zorg voor Amsterdam” campagne. Dit is een initiatief van alle aanbieders om het werk in de Hulp bij Huishouden in een positief daglicht te zetten.

Gezien de huidige arbeidsmarkt problematiek zal werving van personeel voor 2022 het belangrijkste speerpunt zijn. Van een cyclisch proces is dit eind 2020 een continu proces geworden. Deze lijn zal in 2022 doorgetrokken worden. Hierbij zal naast de gebruikelijke wervingskanalen ook gezocht worden naar inventievere methoden om personeel te werven.

e. Cliëntenraad

Bij de start van de samenwerking tussen ATZB en Zonzorg is er in beginsel voor gekozen om de cliëntenraad van Zonzorg tijdelijk te laten fungeren als cliëntenraad voor Amsterdam Thuishulp. Doel was om in 2020 een eigen cliëntenraad op te richten. Door alle corona beperkingen is het überhaupt niet gelukt om de cliëntenraad samen te laten komen, laat staan dat het gelukt is om een eigen cliëntenraad op te richten.

Er is wel al één client die heeft aangegeven graag zitting te willen nemen in de cliëntenraad. Begin 2022 zullen alle cliënten worden benaderd met de vraag wie zich ter beschikking wil stellen. Medio maart zal er dan een nieuwe cliëntenraad geïnstalleerd zijn.
Het jaarplan 2022 is nog afgestemd met de cliëntenraad van Zonzorg.   

f. Personeelsvertegenwoordiging
Het gemiddelde aantal medewerkers over 2021 is 14. Er is dus geen wettelijke  verplichting om een personeel vertegenwoordigend orgaan in te stellen. Ten behoeve van de medewerker tevredenheid vindt Amsterdam Thuishulp inspraak van medewerkers wel belangrijk. Om dit te bewerkstelligen worden er met ingang van 2022 periodiek kleine enquêtes afgenomen via QDNA

Alle gestelde doelen zullen worden gemeten/beoordeeld tijdens de interne audits en/of de systeembeoordeling 2022