Meerjarenbeleid Amsterdam Thuishulp 2020-2023

Voorwoord

1.   Inleiding

 1. Missie en Visie
  1. Meerjarenbeleid in de beleidscyclus
  1. Visie op de positie van Amsterdam Thuishulp in de keten
  1. Focus van Amsterdam Thuishulp
 2. Pijler 1: Positionering in de markt
  • Wat doen we nu
  • Wat willen we in 2023 bereikt hebben
  • Hoe pakken wij dit aan
 3. Pijler 2: Kwaliteit en professionaliteit
  • Wat doen we nu
  • Wat willen we in 2023 bereikt hebben
  • Hoe pakken wij dit aan
 4. Pijler 3: strategisch personeelsbeleid
  • Wat doen wij nu
  • Wat willen we in 2023 bereikt hebben
  • Hoe pakken wij dit aan

Voorwoord:

Dit beleidsplan is opgesteld om de richting van Amsterdam Thuishulp voor de komende 4 jaar te bepalen. De doelstellingen die hier uit voort vloeien zullen middels de interne audits en de systeembeoordeling bewaakt worden.

Amsterdam Thuishulp is een thuiszorgorganisatie ontstaan uit een samenwerking tussen Algemeen Thuiszorg Bureau (gevestigd te Diemen en Zonzorg (gevestigd te Almere). Beide partijen waren, als aanbieder van Hulp bij Huishouden, zelfstandig actief in Amsterdam. Om hun positie te versterken hebben zij ervoor gekozen om in Amsterdam gezamenlijk verder te gaan.

De kernactiviteit van Amsterdam Thuishulp is; Het leveren van Hulp bij Huishouden (HbH) in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).Hiervoor heeft zij een contract met de gemeente Amsterdam die fungeert zowel als opdrachtgever als financier van de geleverde diensten.

De cliënten(de ontvangers van HbH) zijn veelal oudere mensen met een permanente hulpbehoefte.

Amsterdam Thuishulp heeft ondersteunende processen ingericht zoals de financiële administratie, ICT, kwaliteit- en verzuimbeleid.

Amsterdam Thuishulp is een platte organisatie en werkt met korte communicatielijnen, medewerker en cliënt staan voorop.

Amsterdam Thuishulp is in het bezit van het HKZ certificaat, hiermee voldoen wij aan zowel de geldende kwaliteitsnormen voor thuiszorg alsmede de normen vastgelegd in NEN/ISO 9001:2015.

Amsterdam Thuishulp is, via de moederorganisatie Zonzorg, aangesloten bij de branchevereniging SPOT. Dit biedt de cliënten de mogelijkheid zich te wenden tot een onafhankelijke klachten commissie. Daarnaast beschikken onze medewerkers hierdoor te allen tijde over de meest recente zorgprotocollen.

Onze doelstelling is om door middel van het leveren van kwalitatieve goede zorg op maat, onze cliënten in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.


Directie Amsterdam Thuishulp
namens deze J. Tertaas

1. Inleiding

het meerjarenbeleidplan 2020-2023 van Amsterdam Thuishulp is een organisatie brede leidraad, die houvast geeft in de te maken keuzes. Er wordt een termijn van vier jaar aangehouden. Het meerjarenbeleidplan is bepalend voor de jaarplannen. Het meerjarenbeleid is opgebouwd uit drie pijlers te weten;

 1.  Positionering in de markt
 2.  Kwaliteit en professionalisering
 3.  Strategisch personeelsbeleid

1.a Missie & visie

Missie

Amsterdam Thuishulp stelt alles in het werk om te voldoen aan de wensen en verwachtingen van iedereen die behoefte heeft aan Hulp bij Huishouding. Een persoonlijke benadering en kwalitatief hoogwaardige zorg staan hierbij voorop.

Visie

Amsterdam Thuishulp wil binnen de thuiszorg een alternatief bieden voor de grote, bureaucratische en onpersoonlijke organisaties welke de thuiszorg branche van oudsher domineren.  Hiermee bereiken wij de onderscheidende korte communicatielijnen en persoonlijke benadering tussen organisatie, medewerkers en cliënten.
Wij houden voor de komende jaren de focus op de stadsdelen Oost, Zuid-Oost en Zuid.

1.b Meerjarenbeleid in de beleidscyclus

Het Meerjarenbeleidsplan vormt de leidraad voor de beleidscyclus van Amsterdam Thuishulp. Het meerjarenbeleidsplan is het startpunt van de beleidscyclus. Voor de praktische uitvoering van het meerjarenbeleidsplan zal per jaar een jaarplan gemaakt worden. In dit jaarplan zal worden aangegeven op welke wijze Amsterdam Thuishulp haar doelstellingen, afgeleid uit het meerjarenbeleidsplan zal behalen.

Het jaarplan zal worden opgesteld in overleg met de verschillende verantwoordelijk medewerkers  en zal ter toetsing worden besproken met de cliëntenraad.

De doelstellingen worden getoetst aan de hand van gesprekken en managementrapportages.  

Het jaarplan en de begroting 2020 vormen de eerste fase van de uitvoering van het meerjarenbeleid.

Elk jaar wordt de voortgang van de uitvoering van het jaarplan in beeld gebracht middels de systeembeoordeling. De systeembeoordeling behandeld alle processen welke van invloed zijn op het behalen van de doelstellingen.

1.c Visie op de positie van Amsterdam Thuishulp in de keten

In de huidige situatie heeft Amsterdam Thuishulp slechts één contractpartner; de gemeente Amsterdam. Amsterdam Thuishulp richt zich op behoud en versterken van het huidige werkgebied.
Om dit te bewerkstelligen probeert Amsterdam Thuishulp zo veel mogelijk aan te sluiten bij de netwerken in de wijk. Een van de directieleden neemt deel aan de Alliantie Oost. Binnen de Alliantie Oost wordt op organisatieniveau gewerkt aan de doorontwikkeling van het netwerk per stadsdeel. Van daaruit worden binnen de stadsdelen verschillende wijktafels georganiseerd waarin veelal de uitvoerende professionals deelnemen. Op deze manier levert Amsterdam Thuishulp een wezenlijke bijdrage aan de samenwerking met andere ketenpartners.

1.d Focus van Amsterdam Thuishulp:

Zorg voor mensen met een kort- of langdurende ondersteuningsbehoefte bij de HbH. Vergroten van de zelfredzaamheid waar mogelijk en/of voorkomen van achteruitgang is daarbij het primaire doel. Daarnaast wordt preventie van eenzaamheid en signaleren van geestelijke of lichamelijke achteruitgang gezien als een belangrijke taak.

Amsterdam Thuishulp heeft laten zien een betrouwbare partner en klankbord voor de gemeente en het wijkgericht werken te zijn. Wij zullen dit verder uitbouwen om een nog sterke speler te zijn binnen de stadsdelen Oost en Zuid-Oost.

Amsterdam Thuishulp realiseert zich dat het kunnen voldoen aan de vraag een uitdaging is waardoor medewerker tevredenheid een belangrijk speerpunt is. Om in de toekomst ook aan de vraag naar gemotiveerde medewerkers te kunnen voldoen zal er een 2 sporen beleid volgen. Enerzijds zal Amsterdam Thuishulp het huidige personeelsbestand aan zich moeten blijven binden. Anderzijds zal de instroom van nieuwe collega’s op pijl moeten blijven.

Pijler 1: Positionering in de markt

Wat doen we nu

Amsterdam Thuishulp is een organisatie die korte lijnen en een informele cultuur kent en daarbij een potentiële grote slagkracht kent.  

Wat willen we in 2024 bereikt hebben

Mensen wonen vaker en langer thuis. Het percentage ouderen dat in een instelling woont daalt al jaren. Op dit moment woont 95 procent van de 65-plussers in Nederland (bijna 2,8 miljoen mensen) thuis. De Wet langdurende zorg (Wlz) maakt het mogelijk om ook met een zwaardere zorgvraag thuis te blijven wonen. Ook mantelzorgers, familieleden, buren, vrienden en andere bekenden uit sociale netwerken dragen bij aan deze ontwikkeling.

De groep migranten in de ouderenzorg neemt de komende jaren absoluut en relatief toe. Ook onder zorgprofessionals neemt het aantal migranten toe. Amsterdam Thuishulp ziet dit als een mooie afspiegeling van de maatschappij.

De rol en functie van zorgprofessionals verandert. Dit komt mede door een nieuw concept van gezondheid, waarbij niet de ziekte centraal staat, maar veerkracht en zelfmanagement. Veel banen in de zorg krijgen een bredere invulling. Nieuwe taken zijn bijvoorbeeld het vervullen van een poortwachtersrol, signalering en samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers.

De zorg rondom de cliënt en zijn netwerk wordt veel persoonsgerichter. Bij het vaststellen van wat een cliënt nodig heeft, worden de cliënt en zijn sociaal netwerk het uitgangspunt. De zorg sluit aan op wat de cliënt nodig heeft en het eigen netwerk niet kan opvangen. De participatiesamenleving krijgt steeds meer vorm. Hierbij raakt de zorg meer verweven met de maatschappij en ligt de focus op de burger, gezondheid, goede zorg en eigen regie.

Amsterdam Thuishulp werkt vraag gestuurd. Doen wat nodig is, is hierbij het uitgangspunt. Bij de HbH richt Amsterdam Thuishulp zich op een efficiënte groei. Hieronder verstaat zij: ”meer cliënten helpen met minder professionele inzet”. Het beschikbare arbeidspotentieel dient zo efficiënt mogelijk ingezet te worden.

Er ontstaan nieuwe opvattingen over gezondheid en kwaliteit van bestaan/leven.

De cliëntenpopulatie van Amsterdam Thuishulp bestaat met name uit cliënten met een somatische beperking door ouderdom en daarmee gepaard gaande fysieke beperkingen.

Doordat cliënten eerder vanuit het ziekenhuis naar huis gaan en cliënten langer thuis wonen, neemt de behoefte aan HbH toe. Om over voldoende kwalitatief goed personeel te beschikken om aan deze toenemende zorgvraag te voldoen is een constante uitdaging. Hierbij zet Amsterdam Thuishulp alle beschikbare middelen in om de cliënten van de juiste zorg met een persoonlijke benadering te voorzien. Om het netwerk rondom de cliënten te vergroten en te versterken werkt Amsterdam Thuishulp zoveel mogelijk samen met vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers.

De zorgvraag verandert niet alleen door het beleid. Ook de cliënten zelf hebben hun wensen die van invloed zijn op de vraag. Amsterdam Thuishulp streeft ernaar dat naast professionele zorg zoveel mogelijk hulp uit de directe omgeving van de cliënt wordt ingeschakeld.

Hoe pakken wij dit aan

 1. Amsterdam Thuishulp treed op als gesprekspartner van de betrokken stakeholders.
 2. Amsterdam Thuishulp heeft een actieve rol bij het doorvoeren van (beleids)veranderingen
 3. Om de juiste zorg te kunnen leveren zal Amsterdam Thuishulp investeringen doen op het gebied van personeelsbeleid. De medewerkers krijgen trainingen en scholing en bij het aannemen van  nieuwe medewerkers wordt er gekeken naar de vraag vanuit de markt (zie pijler strategisch personeelsbeleid).
 4. Contacten met medewerkers en cliënten intensiveren. Website, handboek personeel, bijeenkomsten, berichtenverkeer via portaal en scholing.
 5. Korte lijnen intern bestendigen door regelmatig kort en geagendeerd overleg tussen interne medewerkers en management.
 6. Amsterdam Thuishulp werkt met postcode ingedeelde werkgebieden. Dit zal vooral cliënt gestuurd zijn maar ook de medewerkers zullen zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving werkzaam zijn. Hierdoor wordt er efficiënter gewerkt en weet de zorgprofessional beter wat er in de “wijk” speelt.
 7. Door cliënt en medewerker zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving te koppelen zal er een beter beeld ontstaan van de behoefte in zorg in die wijk.

Pijler 2: Kwaliteit en professionalisering

Wat doen we nu:

Het kwaliteit management systeem vormt het fundament voor alle zorginhoudelijke ontwikkelingen. Amsterdam Thuishulp is een HKZ gecertificeerde thuiszorgorganisatie. Het huidige HKZ certificaat betreft de HKZ norm 2015. Amsterdam Thuishulp is het digitale zorgdossier aan het door ontwikkelen.

Er is een zorgmanager werkzaam bij Amsterdam Thuishulp die samen met de kwaliteitsfunctionaris zorgt voor een duidelijke lijn met betrekking tot kwaliteit en de uitvoering van de zorg. 

Wat willen we in 2024 bereikt hebben:

In 2024 is de basiskwaliteit structureel op orde, weten medewerkers wat er van hun verwacht wordt en is dit nog meer een onderdeel van hun dagelijkse werkzaamheden geworden.

Het ondersteuningsplan, de evaluatie, risico-inventarisatie en rapportage zal volledig digitaal zijn, waardoor managementinformatie sneller beschikbaar is en hier nog meer op gestuurd kan worden.  De inhoud van de zorg voor iedere cliënt is vastgelegd in een ondersteuningsplan, de inhoud van de hulp is hierop afgestemd, de resultaten worden gemonitord en zijn vervolgens weer input voor de bijstelling van het ondersteuningsplanplan. Dit proces is digitaal vastgelegd en dus ook goed te volgen.

Alle bij de uitvoering betrokken partijen communiceren zorgvuldig over de inhoud en de uitvoering van het ondersteuningsplan met cliënt, dit zal ook volledig digitaal vastgelegd worden. Client  heeft hierbij toegang tot zijn/haar eigen gegevens.

De cliënttevredenheid wordt gemeten via Zorg DNA, dit levert periodieke informatie op waardoor Amsterdam Thuishulp snel kan inspelen op de uitkomsten van dit onderzoek.

Er wordt jaarlijks een risico inventarisatie uitgevoerd op procesniveau. De processen welke worden beoordeeld zijn van invloed op de gestelde doelen.

Elk team bespreekt periodiek de cliënttevredenheid, de incidenten(MIC en MIM), de klachten en de algemene kwaliteitsinformatie.

Visie, meerjarenbeleid en de jaarplannen worden op een interactieve wijze door het MT met de zorgteams besproken.

Amsterdam Thuishulp beschikt over een kennispool waardoor zij van toegevoegde waarde is m.b.t. samenwerkingen.

Drie jaarlijks wordt de medewerker tevredenheid gemeten, de uitkomst hiervan wordt gebruikt als input voor verbeteracties.

Hoe pakken wij dit aan

 1. Door invoering van tevredenheids- en incidenten metingen, is er beter en sneller in beeld wat de trend is en waar acties op gezet moeten worden.
 2. Door meer gebruik te maken van de beschikbare informatie en de medewerkers hier meer bij te betrekken kan de werkwijze van Amsterdam Thuishulp hier beter op afgestemd worden.
 3. Doordat Amsterdam Thuishulp de uitvoerende medewerkers meer schoolt op het gebruik van het digitale cliëntvolgsysteem zal het gebruik hiervan efficiënter worden, dit levert sneller en accurate stuurinformatie en KPI’s op.
 4. Door medewerkers meer te betrekken en meer inzicht te geven in het volledige proces zal er meer kennis ontstaan waardoor Amsterdam Thuishulp en haar medewerkers goede gesprekspartners zijn in de keten.
 5. Door nauwe samenwerkingen met de diverse ketenpartners in de wijk zal meer synergie ontstaan.
 6. Door betere en heldere communicatie, is het op alle niveaus duidelijk wat er van hen verwacht wordt.
 7. Door cliënten en/of hun mantelzorgers meer inzicht te geven in hun eigen dossier en de voortgang en afspraken in de ondersteuning zal de communicatie efficiënter zijn.

Pijler 3: Strategisch personeelsbeleid

De veranderingen in de zorg stellen eisen aan organisaties in termen van flexibiliteit, efficiency en resultaatgerichtheid. Eisen die ook gelden voor de medewerkers van Amsterdam Thuishulp; zij zijn het menselijk kapitaal van de organisatie.

Wat doen wij nu

De aankomende jaren zal de structuur van Amsterdam Thuishulp verder worden geprofessionaliseerd. Zowel de operationele als beleidsmatige taken zullen steviger verankert worden in het Kwaliteit Management Systeem.

De personeelsdossiers zijn gedigitaliseerd met het doel zowel de papierstroom als de administratieve afhandeling te verminderen. Amsterdam Thuishulp probeert de talenten van haar medewerkers zoveel mogelijk te benutten.

Door middel van jaargesprekken zijn er concrete afspraken gemaakt en vastgelegd over ieders taken, de te behalen doelstellingen en verantwoordelijkheden. Amsterdam Thuishulp maakt daar waar mogelijk gebruik van subsidiemogelijkheden gericht op personeel en opleiden/trainen.

Amsterdam Thuishulp werkt samen met de Gemeente en het UWV om de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidingskansen en een baan te bieden. Amsterdam Thuishulp geeft onder andere middels proefplaatsingen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kans op een betaalde baan.

Wat willen we in 2024 bereikt hebben

De medewerkers van Amsterdam Thuishulp leveren kwalitatief goede zorg, zowel vakinhoudelijk als op het gebied van de omgang met cliënten en hun naasten. De leidinggevenden staat achter het kwaliteitsbeleid en dragen dit uit naar de medewerkers.

Om gericht op de kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting te kunnen sturen is strategische personeelsplanning noodzakelijk. Amsterdam Thuishulp moet de komende jaren blijvend kunnen beschikken over voldoende en gekwalificeerde medewerkers om cliënten goede zorg te bieden en om in te kunnen spelen op de veranderingen in de zorg.  Amsterdam Thuishulp zet vrijwilligers in.  De insteek is dat deze informele zorg waardevol is voor de cliënten en de werkbelasting van de medewerkers kan verminderen. Amsterdam Thuishulp maakt hierbij optimaal gebruik van subsidiemogelijkheden.

Het zetten van stappen is nodig als reactie op de krappe arbeidsmarkt. Door te werken met een flexibele personele schil wordt ingespeeld op de zorgvragen, door meer te investeren in ICT en technologie zal de arbeidsproductiviteit verder toenemen. De toenemende mondigheid van cliënten zal extra eisen stellen aan de vaardigheden en attitude van de medewerkers.

De samenwerking binnen de keten krijgt steeds meer vorm. Amsterdam Thuishulp maakt gebruik van het aanbod van trainingen en zoekt verdere samenwerking op het gebied van opleiden.

Amsterdam Thuishulp heeft structurele afspraken met Gemeenten en UWV.

Amsterdam Thuishulp beschikt over een Personeelsvertegenwoordiging welke door kan groeien naar een Ondernemingsraad.

Hoe pakken wij dit aan

 1. Er wordt jaarlijks een personeelsplanning opgesteld zodat inzichtelijk wordt hoeveel personeel jaarlijks nodig is.
 2. Doorwerken en doorleren is een aandachtspunt in het personeelsbeleid. Dit betekent aandacht voor de fysieke belasting, de werkdruk en de loopbaanmogelijkheden om medewerkers aan het werk te houden en om (onnodig) verzuim te voorkomen.
 3. Amsterdam Thuishulp onderzoekt de mogelijkheden om naast de bestaande subsidies projecten te organiseren met ondersteuning van intensiveringgelden.
 4. Amsterdam Thuishulp heeft “oog” voor haar talenten zodat we de medewerker blijven binden en boeien.
 5. We creëren een arbeidsomgeving met aandacht voor de verschillende levensfasen van de medewerkers. Voorkomen moet worden dat medewerkers (onnodig) uitvallen. Dit draagt ook bij aan het terugdringen van het verzuim.
 6. Het vrijwilligersbeleid zal verder ontwikkeld en geïmplementeerd worden, passend in het toekomstgerichte beleid van Amsterdam Thuishulp.
 7. Door het blijvend bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft Amsterdam Thuishulp structurele afspraken met Gemeenten en UWV.
 8. Amsterdam Thuishulp heeft behoefte aan een personeelsvertegenwoordiging en zal de benodigde stappen gaan zetten om deze in te gaan stellen.